De diepte in

Om richting te geven aan digitaaljongerenwerk zal ik in dit hoofdstuk in gaan op verschillende inhoudelijke thema’s die aansluiten bij de missie van de website: De missie van deze website is het bieden van duidelijke informatie hoe sociaalwerk en jeugdhulp gebruik kan maken van sociale media om jeugd te ondersteunen in het opgroeien in de online wereld.

Waardoor dit bijdraagt aan de visie:  Dat alle jeugd op een veilige manier gebruik moeten kunnen maken van sociale media, en dat de begeleiding en hulpverlening op sociale media heel goed kan aansluiten in de online wereld, daar waar de jongeren steeds meer zijn.

Doelen van  professional in het digitaal werken met jongeren

In het algemeen is het doel van de professional heel duidelijk gekoppeld aan een opdracht. Het doel is aansluiten als sociaal werker of jeugdhulp in de online wereld. Waardoor je als professional meer informatie krijgt en deelt ter verbetering van de individuele positie van de jeugdige in digitale samenleving.

Dit kan je bereiken door o.a.:   

  • Informatie en advies: Professionals kunnen via sociale media snel en makkelijk informatie en advies geven aan de gebruikers. Door interactie en dialoog aan te gaan.

De meest gebruikte vorm is een algemene vorm van informatie en advies naar alle gebruikers. Het delen van deze informatie geeft de professional een positie als kennis bron. Waardoor de gebruikers bewust worden dat de professional kan helpen bij vragen die er zijn.  Uiteraard kan de professional ook op directe vragen van de jongere ingaan en informatie en advies geven. Mits er rekening wordt gehouden met de positie en betrekkingsrelatie die er is.

  • Signaleren: Het volgen van sociale media geeft de professional veel inzicht. Het oppikken van de signalen draagt bij aan het totaal beeld van de individu of de groep(en) waarmee connectie is.

Een foto spreekt meer dan 1000 woorden, is een mooi gezegde wat past bij Instagram. Maar er zit een grote valkuil in signaleren via sociale media.  Het principe van communicatie “coderen en decoderen van de boodschap” heeft grote invloed wijze hoe signalen gebracht en gelezen worden. Daarom is in het beoordelen van signalen een multidimensionale aanpak nodig waarbij zowel de online, als de offline wereld betrokken moet zijn. Zo moet de professional weten hoe de doelgroep codeert en decodeert, en hoe de professional zelf codeert en decodeert.  Het werken met signalen en gaan handelen op signalen zou in collegiale consultatie geborgd moeten worden zo maak je als professional een betere overweging en beslissing.    

  • Beïnvloeding: Sociale media is bij uitstek een platform voor beïnvloeding. Het is bedoeld voor interactie en dialoog.  Als professional kan je op een gestructureerde manier werken aan invloed door jou rol  duidelijk te maken en daar ook consequent in te zijn.

Jeugd zoekt herkenbare elementen die vertrouwen geeft. Dit doen ze ook bij bijvoorbeeld merken die ze volgen, influencers waar ze naar kijken. Ook in hun eigen Peergroep letten ze op elkaar. Jongeren luisteren naar alle meningen die ze horen. Ook al nemen ze niet altijd alle meningen en adviezen over. Ook de jeugd moet leren welke invloed ze toelaten in de vorming van hun identiteit. Zeker op sociale media is er een overvloed aan meningen en een continue druk van beïnvloeding. Door zowel online als offline jongeren te kennen kan je jou invloed versterken. Via de sociale media kan je vlot en snel grotere groepen benaderen. In het hier en nu zijn. Als je algemeen beïnvloeden van groepen toepast, kom je in mijn optiek snel in de PR en promotie. Dat komt zo aanbod.   

  • Present werken:  In het hier en nu werken, op de moment dat het voor de jongere uitkomt pas perfect bij sociale media. Maar is ook direct de grootste valkuil voor veel professionals. 24/7 online zijn, direct reageren past niet bij een professionele houding. 

Ik zei altijd, ik ben 24/7 op internet te vinden. Maar werk maar … aantal uur per week. Ik lees je berichtjes altijd en reageer op mijn moment.  Dat was heel duidelijk en transparant. Juist deze eigenlijk laagdrempelige manier om contact te leggen is wel heel waardevol. En zou onderdeel kunnen en moeten uitmaken van een strategie, je bent immers een professional. Je moet bewuste keuzes maken. Je kan altijd kiezen om uitzonderingen te maken op de norm/regel. Want de regel is er ook om verantwoord keuzes over te maken, als de afwijkt van deze norm. Telefoon aan in een nood situatie geeft vertrouwen, beschikbaar zijn bij moeilijke momenten die een jongere mee maakt kan het verschil maken voor jongeren die deze steun missen vanuit hun thuis situatie.  Als je weet dat een jongere een moeilijk gesprek moet voeren op school, kan je hem een berichtje sturen voor af met succes, of achteraf met een vraag. (beïnvloeding)  Vooraf werk je aan het geven van steun en vertrouwen, achteraf werk je aan reflectie.   Berichtjes geven de ruimte om even te wachten met reageren (denk tijd). Bellen = direct contact, met afstand,  neutraal (synchroniseren)   1-1 offline contact is direct en confronteren. en/of reflecteren.

  • 1-1 contact : Je zal maar online gaan werken met jeugd, het is echt een ding, Smartphone, 6 verschillende apps, 6 verschillende opties om direct berichtjes (DM) te sturen.  6 apps die je in de gaten moet houden. 1-1 werken in de online wereld is niet makkelijk.

Gelukkig mag je keuzes maken, en heb je in principe aan 2 platforms genoeg in het 1-1 contact. Je kan gewoon zorgen dat 1-1 vragen altijd via WhatsApp gaan. Want (bijna) iedereen heeft WhatsApp.  En bij jongeren is er altijd 1 platform het meest in gebruik. In de huidige tijd, dit kan veranderen zou WhatsApp en Instagram voldoende zijn, maar er vind een verschuiving plaats van Instagram naar Snapchat. Stel gewoon de vraag aan de jeugd zelf, en je hebt snel het juiste antwoord.

  • Promotie /pr : Als professionals werken we vaak voor een bedrijf. In de principes van web 2.0 is het duidelijk dat er vermenging plaats vind tussen privé en handelspartner, en dus ook professionals.

Zonder tussenkomt van een redactie kan een professional reclame maken, zijn merk kenbaar maken, zijn positie claimen. Zichtbaar zijn, en blijven. Oude media zoals de krant worden door de jeugd niet gelezen, het promoten van activiteiten, beeldmerk, is allemaal onderdeel van een communicatie strategie Daarover meer in het hoofdstuk: beleid vanuit de organisatie. Deze moet ik nog uitwerken